رزین های باکاربری عمومی

  • رزین های پلی استر غیر اشباع که به صورت عمومی از واکنش فتالیک انیدرید و مالیک انیدرید با الکل های دو عاملی تولید می شود.
  • در صنایع معمولی کامپوزیت مانند ورق سازی، مجسمه سازی، دکورسازی،... مورد استفاده قرار می گیرند.