رزین با واکنش پذیری پایین

رزین های پلی استری غیر اشباع با توجه به بیشینه دمای واکنش و مدت زمان رسیدن به آن با هم متفاوت هستند و بر این اساس نیز برای کاربردهای مختلف طراحی و تولید می شوند. رزین با واکنش پذیری پایین برای فرایندهایی مانند RTM  و VIP که حساس به دمای پیک می باشند. این نوع رزین برپایه ارتوفتالیک انیدرید در شرکت فراپل طراحی و تولید شده است.

 

 دانلود مشخصات رزین I221