رزین بتون پلیمری

بتن پلیمری بخشی از گروهی از بتون است که از پلیمرها برای افزودن یا جایگزینی سیمان به عنوان یک اتصال دهنده استفاده می کنند. این نوع بتون در پارکینگ ها، پل ها، رمپ ها، اسکله های بارگیری، پست های لنگر و ... استفاده می شود. در این نوع محصول رزین پلی استر توانایی جایگزینی سیمان را دارد.

 

 دانلود مشخصات بتون پلیمری