رزین های  مالئیک خالص:

Application

Datasheet

Product Code

 

Resin Type

 

BMC
Farapol M601
Pure-Maleic
BMC
Farapol M603