رزین های بر پایه ترفتالیک:

 

  • مقاوم در برابر حرارت بالا

در محیط مورد استفاده در کامپوزیت عوامل متعددی وجود دارد که بر عمل آن محصول کامپوزیتی اثر مستقیم دارد. یکی از مهمترین این موارد شرایط دمایی و وجود فشار و تنش کاری است. یکی از پارامترهایی که برای انتخاب یک رزین در صنعت کامپوزیت مورد توجه قرار می گیرد ​​HDT یا مقاومت خمشی تحت بار است. این پارامتر به نوع و میزان درصد مواد اولیه مصرفی در تولید رزین بستگی دارد. در رزین های مصرف عمومی این پارامتر کمتر از 60 درجه سلسیوس است و برای رزین های تخصصی این دما تا حدود 90 درجه سلسیوس افزایش می یابد. در شرکت فراپل رزینی طراحی شده است که این دما به بیشتر از 120 درجه سلسیوس می رسد.

 

دانلود مشخصات رزینT509

 

  • رزین با کاربری عمومی

دانلود مشخصات رزینT508

دانلود مشخصات رزینT505